Dne 16. května 2023 Rada EU schválila kromě nařízení MiCA, které zavádí jednotnou regulaci a pravidla pro vydávání kryptoaktiv a obchodování s nimi v rámci EU, i nařízení, kterému se sice nedostalo příliš mediální pozornosti, ale které bezpochyby ovlivní trhy s kryptoaktivy rovněž zásadním způsobem. Jedná se o přepracované nařízení (EU) 2015/847, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků, kterým se požadavky stávajícího nařízení rozšiřují i na kryptoaktiva.

 

Přijetí tohoto nařízení je jedním z pilířů akčního plánu Evropské komise pro komplexní politiku Evropské unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu, které si klade za cíl zejména harmonizovat dosud rozdílné přístupy k dohledu nad povinnými osobami a posílit spolupráci mezi orgány dohledu v oblasti AML/CFT v jednotlivých členských státech, včetně vytvoření nového orgánu EU pro boj proti praní peněz (AMLA).

 

Cílem původního nařízení (EU) 2015/847, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků, bylo zajistit dohledatelnost převodů peněžních prostředků předáváním informací o plátci a příjemci v celém platebním řetězci. Přepracované nařízení pak rozšiřuje povinnosti, které se původně vztahovaly pouze na převody peněžních prostředků, které jsou definovány jako bankovky, mince, bezhotovostní peníze a elektronické peníze, i na převody kryptoaktiv.

 

Převody kryptoaktiv, které dosud byly prakticky mimo působnost právních předpisů, tak budou podléhat požadavkům stejné povahy jako převody peněžních prostředků. Poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASP), jako jsou burzy, směnárny a kryptobankomaty, kteří se podílejí na převodech kryptoaktiv, budou povinni doprovázet každý převod kryptoaktiv informacemi o původci (tj. osobě, která je majitelem účtu u poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy a umožní převod kryptoaktiv z tohoto účtu, nebo v případě neexistence účtu osoba, která zadá příkaz k převodu kryptoaktiv) a poživateli (tj. osobě, která je zamýšleným příjemcem převodu kryptoaktiv), konkrétně se bude jednat o jméno, číslo účtu původce, pokud se používá ke zpracování transakce, adresa, číslo úředního dokladu, identifikační číslo nebo datum a místo narození původce a jméno a číslo úču poživatele, pokud se používá ke zpracování transakce, a tyto údaje uchovávat pro příslušné orgány dohledu po dobu 5 let.

 

Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy na straně poživatele kryptoaktiv pak bude mít povinnost zavést účinné postupy ke sledování jednotlivých převodů kryptoaktiv a k zjišťování, zda požadované informace o původci a poživateli doprovázejí příslušný převod kryptoaktiv nebo byly poskytnuty následně po tomto převodu. Pokud tyto informace nebo některé z nich chybí, poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy na straně poživatele odmítne provedení převodu kryptoaktiv nebo si před zpřístupněním kryptoaktiv poživateli chybějící informace vyžádá. V případě, že přes případná varování a poskytnutí dodatečných lhůt informace nebudou poskytnuty ani na vyžádání nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy na straně původce nedodá informace o původci nebo poživateli opakovaně, vrátí poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy na straně poživatele převáděná kryptoaktiva zpět původci nebo tato kryptoaktiva podrží do doby, než příslušný orgán dohledu transakci prověří.

 

Uvedené nařízení se pak nevztahuje na převody kryptoaktiv mezi osobami, které se uskutečňují bez účasti poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASP). Členské státy se také mohou rozhodnout neuplatňovat toto nařízení na převody kryptoaktiv jako platby za zboží či služby, pokud hodnota převáděných kryptoaktiv nepřekročí 1 000 EUR.