Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Petr Říha

Global

Gender Pay Gap/European Pay Transparency Directive

  In order to reinforce the application of the principle of equal pay for men and women for equal work and non-discrimination in pay, Directive (EU) 2023/970 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 to… MORE

Gender Pay Gap / Evropská směrnice o transparentnosti odměňování

Za účelem posílení uplatňování zásady stejné odměny pro muže a ženy za stejnou práci a zákazu diskriminace v odměňování byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny… MORE

Regulation on foreign subsidies distorting the internal market

Since subsidies from third countries, unlike those provided by EU Member States, have not yet been regulated, which could lead to an uneven playing field and a negative impact on the EU internal market, Regulation (EU) 2022/2560 of the European… MORE

Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

Vzhledem k tomu, že subvence ze třetích států narozdíl od subvencí poskytovaných členskými státy Evropské unie dosud nebyly regulovány, což mohlo vést k nerovným podmínkám a negativnímu dopadu na vnitřní trh EU, bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze… MORE

Mandatory reporting of payments and regulation extending such mandatory reporting to crypto-assets

On 16 May 2023, in addition to the MiCA Regulation, which establishes uniform regulation and rules for the issuance and trading of cryptoassets within the EU, the EU Council approved a regulation that has not received much media attention, but… MORE

Povinná hlášení o platbách a nařízení, kterým se tato povinná hlášení rozšiřují na kryptoaktiva

Dne 16. května 2023 Rada EU schválila kromě nařízení MiCA, které zavádí jednotnou regulaci a pravidla pro vydávání kryptoaktiv a obchodování s nimi v rámci EU, i nařízení, kterému se sice nedostalo příliš mediální pozornosti, ale které bezpochyby ovlivní trhy… MORE

Regulace kryptoaktiv v České republice a chystaní nařízení MiCA

Stávající právní úprava Přestože se v posledních letech kryptoaktiva stala na globálním finančním trhu fenoménem, český právní řád dlouhou dobu žádným způsobem neupravoval jejich právní rámec, a i v současné době podléhají pouze minimální regulaci. Výjimkou pak byly pouze investiční nástroje ve… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑